Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - STRADA VASILE LASCAR NR. 54, NR. 56, NR. 56A, NR. 58, SECTOR 2
Comentarii
Munteanu Mihail 2020-11-16 15:07:53
Recomandare la proiect de act normativ privind aprobarea PUZ – Strada Vasile Lascăr nr. 54, nr. 56, nr. 56A, nr. 58, sector 2
Subsemnatul, Mihai Munteanu, domiciliat în București, XXXX, în calitate de architect, membru al Ordinului Arhitecilor din România – filiala București, e-mail: XXX, telefon: XXX, în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică vă transmit următoarele observații.

Terenurile alipite care stau la baza PUZ-ului se găsesc pe strada Vasile Lascăr care este reglementată de PUZ Zonă Protejată 18.

Articol 1. Observații legate de scara urbanistică a ansamblului
În Regulamentul de Zonă Protejată se regăsesc următoarele prevederi:
(1) Cap. I, lit. f. – grad de protecție: maxim –se protejează trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică
(2) Cap. I, lit. g. – intervenții: - preluarea diferențelor de înălțime prin formule de legătură și interzicere rupturii de scară/gabarit
(3) Cap. III, lit. a. – caracteristicele parcelelor: se mențin neschimbate dimensiunile și formele actualelor parcele

Aceste prevederi nu sunt respectate de soluția propusă de elaborator care nu protejează fondul construit, propune un imobil care rupe scara și depășește gabaritul imobilelor învecinate și care necesită comasarea a 4 parcele, schimbând dimensiunile și formele parcelelor existente.

Articol 2. Observații legate de relația cu vecinătățile
În Regulamentul de Zonă Protejată se regăsesc următoarele prevederi:
(1) Cap. III, lit. c. – retargerile față de limitele laterale vor fi de jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3 iar față de limita posterioară va fi de jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5 m.

Din planșa de Reglementări se vede că retragerile minime nu sunt respectate.
- Pe latura de Nord, aticul corpului P+6E este la 25m dar retragerea față de limita laterală este de 2,50m în loc de 12,5m
- Pe latura de Nord aticul corpului P+5E este la aprox. 20 m dar retragerea față de limita laterală este de 3,00m în loc de 10m
- Pe latura de Sud aticul corpului P+6E este la 25m dar retragerea față de limita laterală este de 2,00m în loc de 12,5m
- Pe latura de Est (posterioară) aticul corpului P+5E este la aprox. 20 m dar retragerea față de limita laterală este de 5,00m în loc de 10m

Articol 3. Observații legate de regimul înălțime
În Regulamentul de Zonă Protejată se regăsesc următoarele prevederi:
(1) Cap. V, lit. a. – înălțimi maxime admise 16m
(2) Cap. V, lit. a. – peste înălțimea maximă admisă se acceptă un singur nivel (3m) retras
(3) Cap. V, lit. a. – Înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate.

Din planșă se vede ca propunerea nu respectă regimul maxim de înălțime.
- Propunerea este un imobil P+6 cu Hmax =25m deși înălțimea convențională a unui nivel este de 3m și deci P+6 ar trebui să fie mai apropiat de 22m.
- Înălțimea clădirilor învecinate la nord și la sud, care au regim de înălțime P+M și D+P+E este depășită cu mai mult de 1 nivel de 3m

Articol 4. Observații legate de funcțiune
În Regulamentul de Zonă Protejată se regăsesc următoarele prevederi:
(1) Cap. II, lit. a. – utilizări admise: - la nivelul parterului: comerț, alimentație publică, hotel sau orice altă funcțiune destinată publicului
În RLU propus, la cap. 4.2.2 este menționat că „se permite schimbarea apartamentelor de la parter” în alte categorii ceea ce înseamnă că si la parter ar putea fi prevăzute apartamente care nu respectă reglementările PUZ Zonă Protejată.

Articol 5. Observații legate de Avizul Arhitectului-Șef
Avizul Arhitectului Șef este anexă a proiectului de Hotărâre de Consiliu și este descris la art. 37 (1^3) din Legea 350: „Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului General al Municipiului București.” Importanța acestui aviz este crucială pentru a asigura Consilierii că toate aspectele de legalitate și de respectare a Reglementărilor Urbanistice în vigoare sunt bine rezolvate și că PUZ-rile supuse spre aprobare în fața CGMB susțin politica de dezvoltare durabilă locală.
Conform art. 36 (2) arhitectul-șef „ ...reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice județene și locale.” iar la art. 36 (5) este menționat că „În activitatea lor, arhitecții-șefi sunt sprijiniți de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.” Și emite raportul Comisiei Tehnice de Urbanism așa cum reiese din art. 37 (1^2) „Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivelul consiliilor județene și al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef.”

Avizul Arhitectului-Șef 43/22.07.2020 nu respectă forma descrisă în Anexa 1 a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350 și nu menționează nici ședința Comisiei tehnice de Urbanism și nici Raportul ei.

Pentru ca membrii Consiliului General al Municipiului București să se asigure că toate aspectele tehnice și de legalitate au fost bine rezolvate, consider că ar fi bine ca această documentație să fie trimisă spre verificare noului arhitect-șef care să o pună în dezbatere în Comisia Tehnică de Urbanism din partea căreia să obțină un raport pe baza căruia să își fundamenteze un nou Aviz.

Va rog sa nu ezitati sa ma contactati pentru orice intrebari sau detalii pe care le veti dori, fie prin e-mail la adresa XXX fie la telefon XXX. Solicit de asemenea sa-mi fie adusa la cunostinta, orice solicitare, respingere, hotarare, dezbatere legate de intentia, avizarea sau neavizarea de constructii de orice fel pe terenul din strada LEV TOLSTOI nr. 26 (fost 46), sector 1, Bucuresti raportat la dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.