Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOS. BUCUREȘTI-TARGOVIȘTE NR.103-105 si NR. 211, STR. AEROPORTULUI NR.120-130- SECTOR 1
Comentarii
Munteanu Mihail 2020-11-16 18:05:50
Către: Primăria Generală a Municipiului București, serviciul de Urbanism
Bd. Regina Elisabeta 47, sector 5, București
In atentia: Consiliul General al Primăriei Municipiului București, Șef Serviciu de Urbanism și Elaborator SC ADEST ARCHITECTURE SRL
Din partea: arh. Mihai Munteanu, membru OAR – București


Recomandare la proiect de act normativ privind aprobarea PUZ – șos. București - Târgoviște 103-105 și nr. 211 str. Aeroportului nr. 120-130, sector 1


Subsemnatul, Mihai Munteanu, domiciliat în București, XXX, în calitate de architect, membru al Ordinului Arhitecilor din România – filiala București, e-mail: XXX, telefon: XXX, în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică vă transmit următoarele observații.

1.01. În avizul Arhitectului-Șef 54/09.09.2020, este menționată încadrarea terenului în UTR M conform PUZ Coordonator Sector 1,în curs de avizare. Situația acestui PUZ Coordonator de Sector este incertă, atât datorită Avizului de Mediu care a fost anulat în primă fază în instanță, avizului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrașiei care nu a fost emis și a contractului care stă la baza acestui PUZ. Până la lămurirea situației acestui PUZ Coordonator de Sector și dacă el va fi continuat sau nu, terenurile trebuie încadrate în UTR M3 cf. PUG.
1.02. Conform RLU PUG (Capitolul M – Zona Mixtă, art. 7) clădirile amplasate pe aceeași parcelă trebuie să respecte între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte.
Pentru a putea respecta această prevedere este necesar ca înălțimea maximă a celor 3 imobile 2S+P+7 să fie de 24 m dar în Regulamentul PUZ este menționată o înălțime maximă de 28m

1.03. Conform RLU PUG 2000, Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor este dată de Lățimea străzii între aliniamente. Elaboratorul folosește pentru acest calcul lățimea de 45 de m a străzii Aeroportului însă nu ia în considerare nici profilul străii Rămurele și nici cel al arterei nou create “în spatele” blocurilor și casele P+1 – P+2.
Pe aceste artere, lățimea străzii este de doar 15 m ceea ce conform RLU PUG (Capitolul M – Zona Mixtă, art. 10) ar permite o înălțime de doar P+4E.
Regimul de înălțime al imobilelor nu respectă prevederile PUG deaorece prevede înălțimi de P+6 și P+7 (28m)

1.04. Observații legate de Avizul Arhitectului-Șef
Avizul Arhitectului Șef este anexă a proiectului de Hotărâre de Consiliu și este descris la art. 37 (1^3) din Legea 350: „Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului General al Municipiului București.” Importanța acestui aviz este crucială pentru a asigura Consilierii că toate aspectele de legalitate și de respectare a Reglementărilor Urbanistice în vigoare sunt bine rezolvate și că PUZ-rile supuse spre aprobare în fața CGMB susțin politica de dezvoltare durabilă locală.
Conform art. 36 (2) arhitectul-șef „ ...reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice județene și locale.” iar la art. 36 (5) este menționat că „În activitatea lor, arhitecții-șefi sunt sprijiniți de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.” Și emite raportul Comisiei Tehnice de Urbanism așa cum reiese din art. 37 (1^2) „Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivelul consiliilor județene și al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef.”
Avizul Arhitectului-Șef 54/09.09.2020 nu respectă forma descrisă în Anexa 1 a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350 și nu menționează nici ședința Comisiei tehnice de Urbanism și nici Raportul ei.

Pentru ca membrii Consiliului General al Municipiului București să se asigure că toate aspectele tehnice și de legalitate au fost bine rezolvate, consider că ar fi bine ca această documentație să fie trimisă spre verificare noului arhitect-șef care să o pună în dezbatere în Comisia Tehnică de Urbanism dinpartea căreia să obțină un raport pe baza căruia să își fundamenteze un nou Aviz.

Va rog sa nu ezitati sa ma contactati pentru orice intrebari sau detalii pe care le veti dori, fie prin e-mail la adresa XXX fie la telefon XXX.

Solicit de asemenea sa-mi fie adusa la cunostinta, orice solicitare, respingere, hotarare, dezbatere legate de intentia, avizarea sau neavizarea de constructii de orice fel pe terenul din sos. Bucuresti-Tirgoviste 103-105, sector 1, Bucuresti raportat la dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.


Cu stima, 16.11.2020
arh. Mihai Munteanu