Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ELECTRONICII NR. 16-18, SECTOR 2
Comentarii
Munteanu Mihail 2020-11-16 18:21:08
Retragerile laterale prevăzute în PUZ nu sunt suficiente pentru un asemenea imobil. În RLU PUZ este menționat faptul că imobilul P+9E+10Er va avea o înălțime maximă de 36m iar conform RLU PUZ S2 și PUG retragerile față de limita de proprietate trebuie să fie de 1/2 din înălțime. Deși este adevărat că această parcelă este îngustă ceea ce reduce posibilitatea de dezvoltare pe verticală, asta nu înseamnă că reglementările trebuie să fie ignorate, cu atât mai mult cu cât orientarea clădirii pe parcelă și retragerile laterale fac foarte probabile interdicții pentru ulterioare dezvoltări similare întrucât nu va putea fi asigurată distanța minimă între fațadele cu geamuri ale camerelor de locuit din această clădire și din cele de pe terenurile alăturate.

Observații legate de Avizul Arhitectului-Șef.
Avizul Arhitectului Șef este anexă a proiectului de Hotărâre de Consiliu și este descris la art. 37 (1^3) din Legea 350: „Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului General al Municipiului București.” Importanța acestui aviz este crucială pentru a asigura Consilierii că toate aspectele de legalitate și de respectare a Reglementărilor Urbanistice în vigoare sunt bine rezolvate și că PUZ-rile supuse spre aprobare în fața CGMB susțin politica de dezvoltare durabilă locală. Conform art. 36 (2) arhitectul-șef „ ...reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice județene și locale.” iar la art. 36 (5) este menționat că „În activitatea lor, arhitecții-șefi sunt sprijiniți deComisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.” Și emite raportul Comisiei Tehnice de Urbanism așa cum reiese din art. 37 (1^2) „Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivelul consiliilor județene și al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef.”
Avizul Arhitectului-Șef 43/22.07.2020 nu respectă forma descrisă în Anexa 1 a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350și nu menționează nici ședința Comisiei tehnice de Urbanism și nici Raportul ei. Pentru ca membrii Consiliului General al Municipiului București să se asigure că toate aspectele tehnice și de legalitate au fost bine rezolvate, consider că ar fi bine ca această documentație să fie trimisă spre verificare noului arhitect-șef care să o pună în dezbatere în Comisia Tehnică de Urbanism dinpartea căreia să obțină un raport pe baza căruia să își fundamenteze un nou Aviz.