Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de management integrat al deseurilor la nivelul Municipiului Bucuresti
Comentarii
Predesel Sebastian Alexandru 2018-10-10 23:21:59
- Amenda 3000-5000 pentru nerespectarea Art 2. a,b,c,d este foarte mica. Amenda sa fie indreptata catre firmele de salubrizare cu care s-a facut contractul si nu catre primaria de sector. Amenda sa fie procent din cifra de afaceri a companiei.
Bogdan 2018-10-11 01:43:03
OBSERVAȚII la MASTER PLANUL PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Observație generala

Care sunt opțiunile PMB în situația neimplementarii proiectului cu instalații de tratare termică şi valorificare energetică deșeurilor municipale în Municipiul București cu finanțare europeana POIM și care sunt etapele intermediare care sunt propuse pana la realizarea proiectului prin POIM ( care sunt activitățile propuse de PMB pentru îndeplinirea țintelor privind gestionarea deșeurilor) ?

1.Actualizarea datelor referitoare la cantități ( generate, colectate, tratate, eliminate, reciclate , sortate, alte activități), indicatori marco economici generali și la nivelul regiunii 8 Bucuresti - Ilfov, populație la nivelul anului 2017.
2. Actualizarea legislației deșeurilor ( sectiunea 2.5.2. ) și impactul noilor prevederi legislative asupra masterplanului la data de 30 septembrie 2018 :
OUG 74 Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgen ță a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – cu impact asupra Planului de acțiune privind măsurile instituționale pentru implementarea proiectului sistem de management integrat al deșeurilor în municipiul București, mai ales la delegarea contractelor pentru activitățile din cadrul serviciului de salubritate
Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
3. Lista actualizata a firmelor de salubrizare care presteaza în București, atât cele care au contract cu primăriile de sector ( pentru fiecare sector separat, inclusiv modalitatea de delegare/contractare), precum și a firmelor de salubrizare care activează fără contract cu PMB sau PS.
4. Actualizare taxelor/tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale în municipiul București pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubritate, pentru fiecare sector separat ( inclusiv HCGMB sau HCL PS de avizare/actualizare a tarifelor/taxelor), respectiv pentru activitățile:
a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și
reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
i) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
j) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a
deșeurilor similare;
5. Menționarea HCGMB pentru acordul voluntar și dacă se mai cunoaște intenția/solicitarea de încheiere a asemenea acorduri voluntare la nivelul PMB/PS, cu precizarea dacă acordul voluntar se face cu unul sau cu mai mulți actori implicați.
6. De clarificat cantitatea de deșeuri de 235.000 tone care ajunge la incinerare provine din sortarea deșeurilor și TMB. Se va respecta prevederea din HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005
privind depozitarea deșeurilor ART. 7(5) Depozitarea deșeurilor, conform prevederilor alin. (1) si (2) este permisă numai daca deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta hotărâre.
7. De revizuit datele din Schema fluxului de deșeuri pentru alternativa aleasă (mii tone- totalul este diferit, atenție la baza de calcul.
8. La estimarea cantităților minime anuale de deșeuri reziduale ce trebuie asigurate la instalația de incinerare cu valorificare energetică trebuie ajustate cantitățile de deșeuri care provin de la sectoare având în vedere ca se preiau și cantitățile din județul Ilfov.
9. La estimarea costurilor anuale de exploatare, să se țină cont de puterea deșeurilor tratate ( adică supuse proceselor de sortare și TMB) la intrarea în incinerator precum și de puterea calorifica corespunzătoare.
10. La secțiunea lista investiții prioritare:
Instalații de digestie anaerobă (125.000 tone/an), este prevazuta o instalație care sa producă biomethan care ulterior să fie utilizat de parcul de autobuze al PMB sau al societatiilor de salubrizare
Instalații de tratare biologica pentru deșeurile rezultate din instalațiile de sortare a deșeurilor colectate în amestec - nu este cazul, aceste deșeuri merg la incinerare
11. De clarificat dacă se considera și deseurile din Ilfov sau nu ( a se vedea pg 37 scopul implementării proiectului unde se menționează ca nu considera deșeurile din Ilfov în contradicție cu ce este menționat anterior)
12. De clarificat care este valoarea corecta pentru rata de reciclare din deșeuri municipale ( 1,3 % sau cât este ea, și menționată sursa)
13. Planul Naţional de Gestionare a Deșeurilor de menționat HG prin care a fost aprobat HG nr. 942/20.12.2017
14. De actualizat secțiunea colectare și tratarea apei uzate prin menționarea construcției incineratorului de nămol ( contract nr. Din data, în curs de construcție)
15.La data elaborării prezentului Master Plan, România nu îndeplinise decât două dintre criteriile privind condiționalitatea ex ante pentru sectorul de deșeuri. De explicitat cele 2 spete.
16. La sectiunea Instituții cu competențe în sectorul gestionării deșeurilor, Institutii la nivel local, de adauugat AMRSP. http://www.amrsp.com.ro
17. Actualizarea ( cu numele societăților autorizate, cantități prevazute în autorizația de mediu) a reciclatorilor, compost, SRF/RDF, piroliza, alte operațiuni de valorificare/reciclare ( schimbare denumire firma, actori noi apăruți în piața, ) la 30 septembrie 2018.
18. Actualizat situația pieței de energie ( mai ales în contextul fuziunii RADET ELCEN și a proiectelor de finanțare prin AFM pentru panouri fotovoltaice)
19. La secțiunea Generare deșeuri s-au luat în considerare și deșeurile produse de industrie, deșeuri care pot să fie procesate în cadrul instalațiilor propuse a se realiza prin POIM.
20. Tabel 2‑33: Cantități de deșeuri municipale din municipiul Bucureşti valorificate si eliminate, inclusiv pierderile de masa prin procesul de tratare biologica, 2016: să fie actualizat la 2017 și să fie menționat dacă în cadrul respectivelor instalații sunt procesate deseuri doar din Bucuresti sau și din alte zone – de menționat separat cât din Bucuresti și cât din alte zone.
21.Tabel 2‑35 Cantități estimate de bio deșeuri din deșeurile similar celor menajere, 2016: să fie actualizat la 2017 și eventual sa cuprinda și alte tipuri de deseuri biodegrabile din industrie care pot fii procesate
22. Tabel 2‑37 Date privind compoziția deșeurilor menajere și similare, 2016 să fie actualizat la 2017
23. Tabel 2‑39: Operatori de salubrizare care își desfășoară activitatea în municipiul București, iunie 2018:de adăugat HCL PS/PMB prin care s-a delegat contractul pentru fiecare sector, pentru toate tipurile de activități din cadrul serviciului de salubrizare precum și modalitate de delegare a serviciilor de colectare a deșeurilor din piete; de menționat care dintre operatori are licență ANRSC pentru zona administrativa a Sectorului 1-6 ( la societatea de salubrizare care prestează în Sectorul 1 este expirat termenul de valabilitate; de adăugat numărul noii licențe dacă este cazul sau statusul la 30 septembrie 2018; la Sectorul 4 toate activități din cadrul serviciului de salubritate se derulează cu un operator care nu are licență ANRSC); de clarificat numărul excesiv de mare de operatori care acționează în fiecare sector în domeniul colectarii deșeurilor menajere și similare (unii dintre ei dețin licență ANRSC dar nu pentru aria teritorial administrativa a municipiului București/Sector Bucuresti) și care nu dețin autorizație de lucru emisă de Primăria Municipiului București (în principal deșeuri de ambalaje) de la populație și agenți economici – 56 operatori în municipiul București și 74 operatori în județul Ilfov
24.Tabel 2‑40: Infrastructură colectare deșeuri menajere în amestec (puncte de colectare, recipiente, mașini), Tabel 2‑41: Infrastructură colectare separată deșeuri reciclabile (puncte de colectare, recipiente, mașini), Tabel Instalații de tratare a deșeurilor municipale, 2018 ( în contextul schimbărilor din sectoarele 3,4 și 5, al închiderii activității a unor operatori de valorificare/eliminare deșeuri,trebuie actualizat tabelul, inclusiv cele 2 depozite de deșeuri care nu dețin AIM; de precizat dacă în cadrul instalațiilor de tratare a deșeurilor sunt procesate deșeuri doar din București și dacă sunt și din alte zone de specificat care este ponderea și zona de unde provin) : de actualizat la 30 sept 2018;
25. De actualizat secțiunea Tarifele și costurile pentru managementul deșeurilor, mai ales în contextul OUG 74; de clarificat fondul pentru închiderea depozitelor și monitorizarea post-închidere – dacă pentru cele 2 depozite aflate sub contract cu PMB și pentru cel de la Glina s-a respectat legislația corespunzătoare: constituirea și alimentarea la zi a fondului de închidere : de precizat pentru fiecare depozit separat cuantumul fondului de închidere și dacă este la zi cu fondul de închidere în privința alimentarii acestuia. Închiderea celor 2 depozite ( Chiajna și Vidra) se face din banii PMB sau din fondurile de închidere ale celor societăți care administrează depozitele.
26. În privința proiecte existente privind gestionarea deșeurilor: de lămurit dacă se mai pot încheia acorduri voluntare și în ce condiții;
27. De actualizat de Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin HCGMB nr. 82/28.04.2015 luând în considerare prevederile OUG 74
28. Actualizarea 3.2.3. Analiza contractelor de salubrizare pentru gestiunea activităților componente ale serviciului de salubrizare, în vigoare în Municipiul București, în contextul actual ( OUG 74 și schimbările din Sectoarele 1, 3,4 și 5), precum și a 3.2.3.7 Alți operatori de colectare și transport deșeuri municipale
29. Actualizare 3.2.3.7 Activitatea de depozitare a deșeurilor municipale, mai ales ce se face cu depozitarea deșeurilor pana la intrarea în funcțiune a instalațiilor de valorificare energetica și tratare
30. Actualizare Tabel 5‑65 Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor municipale în Municipiul București în contextul OUG 74
31. Actualizarea Descrierea şi cuantificarea principalelor obiective şi ţinte în contextul OUG 74
32. Actualizarea Opțiuni tehnice pentru colectarea separată a deșeurilor municipale în contextul OUG 74.
33. În cadrul 6.1.2.3. Descrierea opțiunii tehnice propuse În zonele de blocuri cu regim mic de înălțime (până în P+4) se recomandă colectarea deşeurilor reziduale în puncte de colectare amplasate în zona blocurilor (Opţiunea 3 – aport voluntar). În cazul acestor puncte de colectare, deşeurile vor fi colectate în containere de 1,1 m³. Punctele de colectare vor fi astfel amplasate, astfel încât să deservească maximum 125 locuitori. În funcție de posibilitățile existente și pentru minimizarea impactului asupra populației, se recomandă înființarea și utilizarea punctelor de colectare a deșeurilor reziduale subterane/supraterana
34. Actualizare 6.1.8. Opțiuni tehnice pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat în contextul OUG 74
35. Actualizarea 6.2 Stabilirea alternativelor privind sistemul de management integrat al deșeurilor pentru municipiul București în contextul OUG74.
36. Actualizare Tabel 6‑88: Componentele SMID pentru municipiului București, alternativa 2 în contextul OUG 74.
37. Actualizarea Preselectarea amplasamentelor pentru noile instalații de gestionare a deșeurilor în contextul în contetul Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
38. Actualizarea 8.4 Veniturile din valorificarea materialelor reciclabile în contextul OUG 74
39. Actualizarea 11.1 Propuneri de măsuri instituționale în contextul OUG 74 – pana la organizarea licitațiilor pentru colectare separata sortare și tratare , ANRSC sa licențieze operatori actuali care au contract cu Primăriile de Sector, pe o perioada de 6 luni dar nu mai mult de intrarea în vigoare a noului contract rezultat în urma unei proceduri de delegare.
40. Actualizarea Tabel 11‑115: Plan de acțiune privind măsurile instituționale în contextul OUG 74
41.Actualizarea 11.2 Propuneri de de măsuri tehnice în contextul OUG 74

Material realizat de Bogdan <<-- DATE CU CARACTER PERSONAL! NU SE PUBLICA ->>